en / de

CICDIC

Online-Wörterbuch zum katholischen Kirchenrecht – Online Dictionary of Catholic Canon Law

Hauptkontakt

Prof. Dr. Dr. Burkhard Berkmann

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 München

Telefon: +49 (0) 74 72 / 2 58 24

Sekretariat.berkmann@kaththeol.uni-muenchen.de


Kontakt bei technischen Fragen

IT-Gruppe Geisteswissenschaften


Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 München

Telefon: +49 (0) 89 / 2180 - 3746

Telefax: +49 (0) 89 / 2180 - 13543


Mail: mailto:riepl@lmu.de

Website: www.itg.lmu.de